2023-07-19

Công nghệ cảm biến giúp đẩy nhanh sự phát triển của Nông Nghiệp Thông Minh

Nông nghiệp thông minh là một mô hình nông nghiệp mới sử dụng công nghệ hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững.